נוהל פינוי בינוי

נוהל התחדשות עירונית- פינוי בינוי נועד על מנת להוסיף ודאות להליך פינוי בינוי.
כלל היזמים בעיר צריכים לפעול בהתאם לנוהל וללוחות הזמנים שהוגדרו על מנת להתקדם במסלול הנכון לאישור תכניות.
לאורך כל הדרך, מהפנייה הראשונית ועד לסוף התהליך, תפעל המינהלת להתחדשות עירונית על מנת לוודא ייצוג הולם של התושבים ותהליך חברתי משמעותי במתחמי ההתחדשות העירונית וזאת בהתאם למדיניות חברתית שפרטיה יופיעו בהמשך למסמך זה.
 
 
תמונת תרשים זרימה של הנוהל
הסבר ונספחים

פגישה ראשונה במנהלת להתחדשות עירונית- פתיחת בקשה
אדם המבקש להתחיל תהליך של בחינת מתחם פינוי בינוי יפנה למינהלת להתחדשות עירונית על מנת לקבוע פגישה ראשונה עם מנהלת המינהלת ועם נציג מינהל הנדסה. מטרת הפגישה:
 • היכרות עם הפונה ועם המתחם אותו הוא בוחן
 • הכוונת הפונה למדיניות העירונית התכנונית.
 • הכוונת הפונה למדיניות העירונית החברתית.
 • הגשת טופס היכרות ראשוני למנהלת. להורדת נספח "הגשת בקשה לדיון ראשון" לחץ כאן
 
בשלב הזה המסמכים ייבחנו על ידי גורמי העירייה ובמידה והמתחם שהוגש הינו חלק מהמדיניות העירונית המוסכמת להתחדשות עירונית תינתן לפונה תקופה של עד חודשיים על מנת להגיש:
 • הצעת תכנון ראשונית (לא מחייבת) המיישמת את המדיניות התכנונית העירונית
 • מסמך עמידה בקריטריונים תכנוניים התואמים את תכנית המתאר ואת מסמכי המדיניות. להורדת מסמך "עמידה בקריטריונים לתכנון מתחם התחדשות עירונית" לחץ כאן
 • מסמך עמידה בקריטריונים חברתיים התואמים את המדיניות החברתית.
  להורדת מסמך המגדיר את המדיניות החברתית העירונית לחץ כאן
  להורדת מסמך "עמידה בקריטריונים חברתיים במתחם להתחדשות עירונית" לחץ כאן

לאחר אישור קבלת החומרים, לפונה תינתן תקופה של עד חודשיים נוספים על מנת להגיש:
 • חוות דעת כלכלית ראשונית אשר תכלול לכל הפחות את הנתונים הבאים:
  + צפי הכנסות בהתחשב במדיניות העירונית, הן בהיבט כמות יחידות הדיור והם בהיבט תמהיל יחידות הדיור.
  + צפי הוצאות.
  + שיעור רווח יזמי צפוי.
 • תסקיר חברתי בסיסי להורדת הנחיות לתסקיר חברתי בסיסי לחץ כאן

במידה וכל החומרים מועברים בזמן, יועבר המתחם לבחינה של פורום "GO NO GO" העירוני.
 
 פורום התחדשות עירונית ראשוני ופורום ראש עיר GO NO GO
דיון ראשון נערך על בסיס הנתונים שהועברו על ידי מגיש הבקשה ומטרתו להמליץ לראש העיר בנוגע לאפשרויות ההתקדמות עם הפרוייקט המוצע.

לאחר הדיון הראשוני, מתקיים דיון בהובלת ראש העיר אשר במסגרתו יוחלט על התקדמות הפרוייקט או עצירתו.

במידה ויוחלט להמשיך עם הפרוייקט, יקבל מגיש הבקשה מסמך הכולל אישור, לוחות זמנים, חומרים שיש להגיש למהנדס העיר, חומרים שיש להגיד למינהלת ההתחדשות העירונית ונושאים נוספים עליהם יצטרך לתת את הדעת.

למגיש הבקשה תינתן חצי שנה שבהם יצטרך:
 • להיפגש עם מהנדס העיר ואגף ההנדסה על מנת להגיע להסכמות תכנוניות
 • להיפגש עם המינהלת להתחדשות עירונית על מנת לקבל הנחיות חברתיות
 • ליזום כנס תושבים משותף עם העירייה
 • להגיש תסקיר חברתי מורחב שיאושר על ידי המינהלת להתחדשות עירונית. להורדת הנחיות לתסקיר חברתי מורחב לחץ כאן

לאחר קבלת כל החומרים תתקיים פגישה בהובלת ראש העיר עם היזם לבחינת חלופה להגשה לוועדת ההיגוי.
 
במידה והחלופה תאושר בפגישה, יגיש היזם בתוך חודשיים את כלל המסמכים הנדרשים לועדת היגוי, אחרי אישור קבלת המסמכים על ידי מדור לתכנון עיר יקבע מועד לוועדה.
 
ועדת היגוי עירונית
הועדה המקומית לתכנון ובניה ביבנה הינה ועדת עצמאית עם תכנית מתאר כוללנית כך שחלק גדול מהתכניות אינן דורשות אישור של ועדת מחוזית. מכיוון שכך, שלב וועדת ההגוי הינו שלב קריטי ומשמעותי בתהליך. לועדת ההיגוי מוזמנים מכלול בעלי תפקידים:
 •  עירייה- ראש העיר, מנכ"ל, מהנדס העיר ועוד.
 • גורמי חוץ- נציגים ממשרדים כמו: רמ"י, כיבוי אש, הגנת הסביבה, תחבורה, חינוך, ביטחון, משרד הבינוי והשיכון, הרשות להתחדשות עירונית ועוד.
 • יועצים- תנועה, סביבה, שמאי ועוד.
 • נציגות התושבים ובא כח בעלי הזכויות במתחם.
 
על מנת להיות משובץ לוועדת ההיגוי העירונית יש להגיש את המסמכים הבאים ולקבל עליהם אישור ממדור תכנון עיר בעיריית יבנה:
 • הוראות התכנית
 • נספח תנועה
 • נספח בינוי
 • תשריטים
 • פרוגרמה
 • נספח פיתוח
 • חוות דעת שמאית מלאה
 • תסקיר חברתי מורחב
 • מסמך חתימות של 50% מבעלי הזכויות בנכסים המסכימים ליזם לצאת לתכנון- להורדת המסמך "ייפוי כח להגשת תכנית" לחץ כאן
 
חשוב לדעת: כתלות במיקום התכנית ובהשפעתה על המרחב הציבורי והעירוני יתבקש היזם להכין מסמכים נוספים או יקבל פטור על חלק מהמסמכים הנדרשים.

לאחר ועדת ההיגוי, יקבל היזם את כלל הערות הועדה ויחל בהליך של הגשת התכנית לוועדה לתכנון ובניה יבנה.
חשוב! על מנת לעמוד בדרישות הסף ולהיות משובץ לוועדת משנה לתכנון ובניה היזם צריך לעמוד במינימום חתימות של בעלי הנכסים, אלו האפשרויות העומדות בפניו: 
עמידה ב-100% הסכמות בעלי הנכסים. 
עמידה ב-60% הסכמות בעלי נכסים ככל שהמתחם קיבל החלטה מקדמית מהרשות להתחדשות עירונית.  לפרטים מלאים לחץ כאן. 
עמידה בהסכמות של ה"רוב המיוחס"* לפי הגדרתו בחוק פינוי בינוי ככל שהמתחם הוכרז כמתחם פינוי בינוי. לפרטים מלאים לחץ כאן.
 
רוב מיוחס* מבין בעלי הדירות כהגדרתו בחוק פינוי בינוי (פיצויים) תשס"ו 2006:
"בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, ושלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה : 
 1. בבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות
 2. שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם"

 
 
 
וועדה לתכנון ובניה יבנה
אחרי סיום הליך ועדת ההיגוי ידרש היזם להגיש בטווח של עד חצי שנה את כלל המסמכים הנדרשים לוועדה לתכנון ובניה יבנה :
 
 •  טופס הגשה לבדיקת תנאי סף לתכנית- מסמך מלא כולל כל הצרופות- להורדת המסמך "תנאי סף הוועדה המקומית יבנה" לחץ כאן
 • מסמך חתימות של 75% מבעלי הזכויות בנכסים המסכימים ליזם לצאת לתכנון- להורדת המסמך "ייפוי כח להגשת תכנית" לחץ כאן
 
לאחר אישורו של אגף ההנדסה על כלל המידע שיוגש ישובץ הפרוייקט לדיון בועדה לתכנון ובניה.