מידע ליזם ולמתכנן

מדיניות תחזוקה - פינוי בינוי

שיעור היטל השבחה במתחמי פינוי בינוי

 
שיעור היטלי השבחה - מתחמי התחדשות עירונית
מובאים להלן עיקרי החלטת הרשות המקומית מיום 28.04.2022 בדבר שיעור היטל השבחה במתחמי פינוי-
בינוי המקודמים בעיר יבנה:

 

נוהל פינוי בינוי

 
נוהל התחדשות עירונית- פינוי בינוי נועד על מנת להוסיף ודאות להליך פינוי בינוי.
כלל היזמים בעיר צריכים לפעול בהתאם לנוהל וללוחות הזמנים שהוגדרו על מנת להתקדם במסלול הנכון לאישור תכניות.
לאורך כל הדרך, מהפנייה הראשונית ועד לסוף התהליך, תפעל המינהלת להתחדשות עירונית על מנת לוודא ייצוג הולם של התושבים ותהליך חברתי משמעותי במתחמי ההתחדשות העירונית וזאת בהתאם למדיניות חברתית שפרטיה יופיעו בהמשך למסמך זה.
 
 
תמונת תרשים זרימה של הנוהל
ראה מידע נוסף
 

מדיניות התחדשות עירונית בהתאם לתכנית מתאר ומסמכי מדיניות

 
בשנת 2017 אושרה תכנית מתאר הכוללנית לעיר יבנה אשר מגדירה את עתידה התכנוני של העיר. בתכנית נקבע כי המרקם הוותיק של העיר מיועד בחלקו להתחדשות עירונית.
תכנית המתאר מחלקת את העיר ל-12 מתחמי תכנון. ההתחדשות עירונית מתמקדת במתחמים 1 "מרכז העיר", 2 "מתחם המרקם הותיק". לכל מתחם מסמך מדיניות בו מידע מפורט הנוגע לפרויקטים של פינוי בינוי ותמ"א 38.
לעיון במסמכי  המדיניות של המתחמים לחץ כאן
 
עיריית יבנה אימצה בשנת 2021 מסמך מדיניות להתחדשות עירונית לשכונות במרקם הוותיק של העיר. המדיניות קובעת מסגרת וכללים ביחס להתחדשות העירונית במרקם הוותיק. המדיניות מסמנת מוקדי התחדשות ופיתוח ומייצרת תכנון שיכווין ויניע תהליכי תכנון מפורט לבניינים. כל זאת במטרה לחדש ולשדרג את הקיים, שימור והעצמת האוכלוסייה הקיימת תוך הפיכת השכונה למוקד משיכה עבור אוכלוסייה חדשה. ראו את מסמך המדיניות להתחדשות עירונית ואת כרטסות המידע על מדיניות התכנון הרוחבית לגבי מתחמי ההתחדשות העירונית - כאן.  

איך בודקים סטטוס של בקשה שהוגשה?

 
 
סטטוס תכניות שהוגשו ניתן לבדוק:
 
סטטוס בקשה להיתר בנייה שהוגשה ניתן לבדוק:

 

מדיניות בעניין תמורות בפרויקטים של התחדשות עירונית

 
תמורות במסלול תמ"א 38 – בהתאם להוראות תמ"א 38

תמורות במסלול פינוי בינוי - בהתאם למדיניות העירונית של עיריית יבנה ואושרה במועצת העיר, גודל דירת התמורה תהיה לפי ההיתר, בתוספת ממ"ד בשטח 12 מ"ר וכן בתוספת מרפסת בשטח של עד 12 מ"ר. החלטה זו כפופה לכך שדירת התמורה לא תקטן מגודל של 80 מ"ר.
 

מינימום חתימות בעלי נכסים במתחם פינוי בינוי מסלול מיסוי לצורך שיבוץ לוועדת תכנון

 
יזם המקדם תכנית פינוי בינוי במסלול מיסוי ומבקש להשתבץ לועדת תכנון ובנייה נדרש לעמוד בכלל דרישות הסף המפורטות בנוהל התחדשות עירונית. אחת הדרישות היא הוכחה של מינימום הסכמות חתומות על ידי בעלי הנכסים.
 
האפשרויות לצורך עמדיה במינימום חתימות הן:  
  1. הוכחת 100% הסכמות של בעלי נכסים. 
  2. עמידה ב-60% הסכמות בעלי נכסים ככל שהמתחם קיבל החלטה מקדמית מהרשות להתחדשות עירונית. למידע מלא על החלטה מקדמית לחץ כאן
  3. עמידה בהסכמות של ה"רוב המיוחס"* לפי הגדרתו בחוק פינוי בינוי ככל שהמתחם הוכרז כמתחם פינוי בינוי. מידע מלא הליך ההכרזה  לחץ כאן.
"רב מיוחס"* מבין בעלי הדירות כהגדרתו בחוק פינוי בינוי (פיצויים) תשס"ו 2006:
"בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם ארבע חמישיות לפחות מתוך כלל הדירות שבמקבץ, ושלושה רבעים לפחות מהרכוש המשותף בבתים המשותפים שבמקבץ צמודים לדירותיהם, וכן מתקיימים בהם שני אלה :
1. בבעלותם שני שלישים לפחות מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם שני שלישים כאמור, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות
2. שני שלישים לפחות מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם"


 

אישור תכניות התחדשות עירונית בועדה המקומית

 
הועדה המקומית לתכנון ובנייה ביבנה מוסמכת כועדה עצמאית, בסמכותה לאשר תכניות מפורטות העולות בקנה אחד עם תכנית המתאר הכוללנית של העיר. גם תכניות להתחדשות עירונית התואמות את תכנית המתאר יכולות להיות מאושרות בוועדה המקומית. עם זאת יש לציין כי חלק מתכניות הפינוי בינוי שלא יעמדו במדיניות העירונית או שחורגות מתכנית המתאר ידונו להמלצה להפקדה בוועדה המקומית ולאחר מכן בוועדה המחוזית לתכנון ובניה מרכז.

 

הסכם לדוגמה למתן שירותים משפטיים בפרויקטי התחדשות

 
הסכם לדוגמה למתן שירותים משפטיים בפרויקטי פינוי-בינוי או תמ"א 38, נועד להסדיר את ההתקשרות בין בעלי דירות בפרויקט פינוי בינוי או תמ"א 38 לבין עורך הדין בו בחרו לייצגם. מטרת המסמך היא לתת כלים בידי בעלי הדירות לקבוע את מסגרת השירותים המשפטיים שיינתנו להם לצורך קידום פרויקט התחדשות עירונית ולהגדיר את תקופת מתן השירותים, באופן שיאפשר להם לקבל את מלוא השירות הנדרש להם במהלך תקופת הפרויקט.
הסכם זה הוא מסמך מנחה, הניתן לשינוי על ידי הצדדים בהתאם לעסקה המסוימת ולהעדפותיהם.
 
 

 

חוק המארגנים – שאלות ותשובות

 
רכזנו עבורכם שאלות ותושבות בעניין חוק המארגנים.
 

 

חוק התחדשות עירונית – שאלות ותשובות

 
רכזנו עבורכם שאלות ותושבות בעניין חוק התחדשות עירונית. 
 
מסמך שאלות ותשובות - חוק התחדשות עירונית
  
 

 

פנייה למנהלת להתחדשות עירונית